//Instruïm-nos [en català], perquè necessitarem de tota la nostra intel·ligència. Crida a la traducció al català de les grans obres del marxisme

Instruïm-nos [en català], perquè necessitarem de tota la nostra intel·ligència. Crida a la traducció al català de les grans obres del marxisme

Sempre s’ha dit que per entendre bé un autor o autora se l’ha de llegir en l’idioma original. Podria estar d’acord amb aquesta afirmació, perquè si un autor utilitza una llengua concreta és perquè és la que més domina i amb la que s’expressa millor. Però penso, que per poder llegir en la llengua original d’un autor, primer l’has de llegir en la teva llengua materna.

En el cas del marxisme, passa exactament el mateix que amb la resta de pensaments. Afegint una mirada de classe, moltes persones no es poden permetre aprendre un idioma estranger, com per exemple l’alemany o l’anglès, i dominar-lo amb la profunditat necessària com per comprendre aquests textos. Actualment, hi ha un problema, les persones que tenim com a llengua materna el català, uns 5 milions de persones, tenim moltes dificultats per trobar obres de referència de tradició marxista traduïdes al català. Avui dia una persona que vulgui començar a llegir les obres bàsiques del marxisme i ho vulgui fer en català ho tindrà pràcticament impossible, no existeix una biblioteca de marxisme en català.

Sí que és cert que hi ha algunes obres traduïdes, com és el cas del Manifest Comunista o El Capital, però no representen ni un 1% de la literatura marxista de tots els temps. I són traduccions descontextualitzades que no formen part de cap col·lecció en concret i, per tant, perden qualitat. Potser un intent de crear una col·lecció d’obres del marxisme clàssic en català és la “Biblioteca marxista” de l’editorial 3i4, però també es queda molt en la superfície. Hem de superar aquesta fase i construir una gran biblioteca de pensament marxista català i EN català. Passar de la dispersió a la centralització.

Llegir en la llengua materna és un dret que tenim, a més, augmentar el volum de traduccions seria un fet beneficiós pel procés de normalització lingüística en l’àmbit de les ciències socials, la filosofia, la política i la història. En tots els àmbits en general.

D’aquesta manera es trencaria el gran tòpic nascut de la situació de diglòssia que assegura que amb el català no s’arriba enlloc, que ningú llegiria les traduccions. Que preguntin a les generacions de militants comunistes com hagués estat la seva formació marxista si haguessin tingut les obres traduïdes al català. És de vital importància que en un moment com l’actual, on les grans obres estan pràcticament a l’abast de tothom, gràcies a internet, s’engeguin projectes de traducció i distribució de les grans obres del marxisme en la nostra llengua.

Les idees flueixen amb més rapidesa i millors condicions quan ho fan en l’idioma del territori per on circulen. Amb això vull dir que si realment volem que el marxisme arribi a tothom i sigui el pensament hegemònic dins la nostra societat, s’han de fer esforços per traduir les seves obres i distribuir-les.

Hem de fer créixer iniciatives com les editorials Tigre de Paper o Manifest Llibres o el portal web “Engels.cat” de la Revista Realitat. Però també hem d’anar més enllà i sumarhi esforços militants, la traducció del gran volum d’obres no pot dependre de les possibilitats d’un grup d’editorials. Ha de ser el resultat d’un gran treball col·lectiu, no només per voluntat de poder formar-nos en la nostra llengua, sinó per deure polític d’expandir el coneixement marxista i els anys de literatura que aquest ens ha proporcionat. Si realment volem canviar l’hegemonia d’aquest país, no podem oblidar-nos de les eines
que precisament ens ajudaran a produir aquest canvi.

Arnau Bonet Ragel

Instruïu-vos [en català], perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència.
Emocioneu-vos [en català], perquè necessitarem tot el nostre entusiasme. I
organitzeu-vos [en català], perquè necessitarem tota la nostra força.

Antonio Gramsci